giao an

giao an

TẬP ĐỌC Tiết 21: BÀ CHÁU (GDBVMT: TRỰC TIẾP) Mục tiêu – Đọc đúng, rõ ràng toàn bài  “Bà cháu”. – Biết nghỉ hơi sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể chuyện nhẹ nhàng. – Hiểu nghĩa của từ mới…